راهنمای دستورالعمل نحوه ارائه خدمات حمابتی به كودكان و دانش آموزان استثنایی 1396

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

بسمه تعالی

راهنمای دستورالعمل نحوه ارائه خدمات حمابتی  به كودكان و دانش آموزان استثنایی 1396

شماره بخشنامه 9892 / 97000 تاریخ 14 / 8 / 96 سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور

1-موارد تحت پوشش خدمات حمایتی و سقف مبلغ قابل پرداخت :

جراحی كاشت حلزون  شنوایی تا سقف شش میلیون تومان تعویض یا تعمیر قطعات كاشت حلزون تا سقف دو میلیون و پانصد هزار تومان -  خدمات مداخله ای توانبخشی (عینك تا سقف سیصد هزار تومان لوازم كمك بینایی و درشت نما و ضبط صدا و تبلت تا سقف هشتصد هزار تومان ذره بین تا سقف دویست هزار تومان عصای سفید و واكر تا سقف دویست هزار تومان دست و پای مصنوعی تا سقف ده میلیون تومان ویلچر تا سقف هشتصد هزار تومان -  انواع آتل و كمریند  و بریس تا سقف هفتصد هزار تومان سمعك تا سقف هشتصد هزار تومان -  كفش طبی و كفی طبی تا سقف سیصد هزار تومان ) دندانپزشكی با بیهوشی تا سقف یك میلیون تومان  داروهای مستمر -خدمات بیمارستانی (جراحی ، بستری، شیمی درمانی ، رادیوتراپی ) -  خدمات پاراكلینیك( شامل انواع عكسهای رادیولوژی ، انواع نوارها ، انواع آندوسكوپی ، گچ گیری ، تست ورزش ، رادیوتراپی ، انواع آزمایشها به جز آزمایش غربالگری و غیرضروری )-

2-موارد زیر تحت پوشش خدمات حمایتی نمی باشند و از طریق سرانه توانبخشی قابل پرداخت می باشند :

فیزیوتراپی ، كاردرمانی ، گفتاردرمانی ، تربیت شنوایی ، سنجش شنوایی ، سنجش بینایی ، مشاوره و روان شناسی ،تعمیر عینك ، تعمیر سمعك ، خرید باتری سمعك ، تعمیر كلیه لوازم كمكی ارتوپدی تحت پوشش خدمات حمایتی نمی باشد.  در كل پرداخت هرگونه كمك هزینه تعمیر وسایل كمكی با استفاده از سرانه توانبخشی قابل پرداخت است. فقط پرداخت كمك هزینه تعمیر وسایل كاشت حلزون شنوایی با دستورالعمل حمایتی قابل پرداخت است. در آینده نزدیك دستورالعمل سرانه توانبخشی طی بخشنامه جداگانه ارسال خواهد شد. موارد تحت پوشش خدمات حمایتی با موارد تحت پوشش سرانه توانبخشی فرق دارد.همچنین به ویزیت سرپایی پزشكان مبلغی تعلق نمی گیرد و فقط به داروی مستمر كمك هزینه حمایتی تعلق می گیرد.

3 دانش آموزان واجد شرایط دریافت کمک هزینه

كلیه كودكان و دانش آموران  مدارس استثنایی ، كلاسهای ضمیمه ، تلفیقی  می توانند از خدمات حمایتی استفاده كنند. دانش آموزان شاهد ، بی سرپرست و بی بضاعت در اولویت هستند. این بخشنامه شامل كلیه دانش آموزان استثنایی در كلیه مقاطع مدارس عادی و استثنایی دولتی و غیر انتفاعی در گروه های شش گانه بینایی ، شنوایی ، جسمی ، ذهنی ، رفتاری و چند معلولیتی می شود ولی شامل گروه اختلالات یادگیری و دیرآموز نمی شود. دانش آموز استثنایی به دانش آموزی گفته می شود كه در سناد جزء گروه استثنایی باشد و نام وی در فهرست دانش آموزان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان باشد. دانش آموزان تلفیقی لازم است امور خود را از طریق مدارس استثنایی پشتیبان پیگیری کنند.

 4-وضعیت بیمه دانش آموزان

داشتن دفترچه بیمه پایه (تامین اجتماعی یا خدمات درمانی یا.... ) الزامی است. دانش آموز باید ابتدا از بیمه پایه و بیمه تكمیلی (در صورت وجود) استفاده كند و مبلغ باقیمانده را از خدمات حمایتی مطالبه نماید. افرادی كه بیمه پایه ندارند لازم است دفترچه خود را از باجه بیمه سلامت اداره پست دریافت نمایند. به ویژه در خصوص بستری بیمارستان داشتن دفترچه بیمه ضروری است. البته بدون وجود تصویر دفترچه بیمه هم مدارک در سامانه ارسال می شود اما ممکن است کمک هزینه اختصاص یافته کمتر شود.

 

 5-صورت حساب

در تمام موارد اصل صورتحساب لازم است. اما در برخی موارد ممكن است شخص اصل فاكتور را به شركت بیمه تكمیلی تحویل داده باشد. در چنین مواردی تصویر صورتحساب مورد قبول است و ارائه یك نامه از شركت بیمه تكمیلی مبنی بر مبلغ پرداخت شده توسط بیمه تكمیلی و مبلغ باقیمانده لازم و ضروری است. نامه از بیمه تكمیلی لازم است و فقط در صورت وجود نامه بیمه تكمیلی كپی فاكتور مورد قبول است.نامه بیمه باید به شرح زیر باشد:

« بدین وسیله گواهی می شود اصل فاكتور ..................... به مبلغ ........................ریال به
 تاریخ
 //96 از دانش آموز ..................... تحویل گرفته شد و مبلغ ...................... ریال به دانش آموز پرداخت شد و مبلغ ....................... ریال باقیمانده است. »

مهر و امضای شركت بیمه تكمیلی و تاریخ

 گام اول - اسكن مدارك عمومی جهت ارسال سامانه ای

6-مدارك عمومی شامل موارد زیر است:

 الف- برگه درخواست (كاریرگ شماره یك صفحه 10 دستورالعمل سازمان ) با درج و مشخصات كامل و درج شماره حساب سیبا فقط بانك ملی و فقط  به نام خود دانش آموز. (شماره ای كه با 6037 شروع می شود شماره كارت است. شماره كارت لازم نیست. شماره حساب لازم است كه با صفر شزوع می شود. درضمن شماره حساب والدین و شماره حساب غبر بانك ملی و شماره كارت بانكی مورد قبول نیست.). لازم است نام و شماره شعبه بانک ملی هم قید شود. امضا و اثر انگشت ولی دانش آموز الزامی است.

 ب-تصویر صفحه اول شناسنامه دانش آموز

ج- تصویر برگ اول دفترچه بیمه دانش آموز

د-تصویربرگه اول دفترچه حساب  یا فیش افتتاح حساب فقط و فقط بانك ملی و فقط به نام دانش آموز. اگر دانش آموزی برگه شماره حساب خود را در مفقود کرده باشد لازم است مبلغی به حساب خودش واریز نماید تا برگه شماره حساب را فراهم کند.

 

هـ- تكمیل برگه معرفی نامه (كاربرگ شماره دو صفحه 11 ) با امضای مدیر و مهر مدرسه اصلی و درج شماره اندیکاتور و تاریخ و تلفن ولی و شماره حساب سیبا بانك ملی دانش آموز و مدرسه. (شماره ای كه با 6037 شروع می شود شماره كارت است. شماره كارت لازم نیست. شماره حساب لازم است كه با صفر شزوع می شود. درضمن شماره حساب والدین و شماره حساب غبر بانك ملی و شماره كارت بانكی مورد قبول نیست). منظور از شماره بخشنامه ، 9892 / 97000 به تاریخ 14 / 8 / 96 می باشد. و منظور از شماره ثبت ، شماره ثبت اندیکاتور دفتر مدرسه می باشد.

 گام دوم -اسكن مدارك اختصاصی جهت ارسال سامانه ای

7-داروی مستمر

 الف-نسخه پزشك: دارو باید طی یك دوره زمانی مشخص توسط پزشك متخصص با تخصص مربوط در دفترچه یا سربرگ پزشك درج شود. دارو باید در فهرست دارویی ایران باشد.میزان دارو و وعده مصرف در نسخه درج شود. نسخه باید خوانا و كامل و دارای تاریخ 96 و مهر و امضای پزشك باشد. نام دانش آموز باید حتما در نسخه درج شده باشد. نسخه باید دارای مهر داروخانه و امضا و قیمت باشد.

 ب- اصل صورتحساب داروخانه: باید دارای مهر و امضای داروخانه و تاریخ سال 96 باشد. نام دانش آموز باید حتما در صورتحساب قید شود.  در صورتی كه صورتحساب دارو كمتر از پنجاه هزار تومان باشد لازم است همراه نسخه های بعدی ارسال شود تا به حد نصاب پنجاه هزار تومان برسد.

سعی شود دارو از داروخانه های دولتی و هلال احمر تهیه شود. در صورتی كه از بیمه های تكمیلی استفاده می گردد ، پس از دریافت هزینه از بیمه تكمیلی ، اسناد مربوط جهت دریافت مانده هزینه ها ارائه گردد. جهت دریافت هزینه دارویی در هر نوبت ، صورتحساب  و نسخه جداگانه الزامی است.

 8-خدمات بیمارستانی

 بهتر است درمان در بیمارستان دولتی انجام شود.داشتن دفترچه بیمه ضروری است.

در حوادث لازم است ابتدا وجوه از بیمه حوادث و مقصر مطالبه شود و باقیمانده برای خدمات حمایتی ارسال شود.

الف- اصل صورتحساب معتبر بیمارستان  به تاریخ سال 96 با مهر و امضا

ب- خلاصه پرونده پزشكی به تاریخ سال96 با مهر و امضا

ج- برگه شرح عمل به تاریخ سال 96 با مهر و امضا

د- اصل صورتحساب   پروتز ها و وسایل مصرفی خاص مصرفی در اتاق عمل و ارتزهای مخصوص بیمار پس از جراحی با تایید و مهر وامضای بیمارستان و تایید و مهر وامضای فروشگاه معتبر لوازم پزشكی و دستور ومهر و امضا و تایید پزشك به تاریخ سال 96

هـ-قید نام پروتز در برگ شرح عمل با تایید و مهر و امضای بیمارستان و تایید و مهر وامضای پزشك به تاریخ سال 96

هزینه های همراه بیمار طبق صورتحساب بیمارستان قابل پرداخت است.

دانش آموزانی كه از بیمه پایه و تكمیلی استفاده می كنند باید مدركی مبنی بر میزان هزینه دریافتی از بیمه ها ارائه دهند تا مانده هزینه پرداخت شود.

و-هزینه های شیمی درمانی و رادیوتراپی و ... طیق صورتحساب بیمارستان و مهر و امضای بیمارستان و مهر و امضای پزشك متخصص با تاریخ سال 96 قابل پرداخت است.

 9-خرید وسایل (مداخله ای توانبخشی)

در صورت خرید سمعك ، عینك ، لوازم كمك بینایی و درشت نما و ذره بین، عصای سفید و واكر، كفش و كفی طبی ، دست و پای مصنوعی  ، ویلچر ، آتل و كمریند و بریس و تعمیر قطعات كاشت حلزون  تكمیل كاربرگ شماره 3 صفحه 12 ضرورت دارد. لازم است كلیه جدول ها با مهر و امضای مدیر مدرسه و مهر و امضای  درمانگر تكمیل شود.

در مورد عینك وجود برگه نمره چشم  با تاریخ سال 96 ومهر و امضای چشم پزشك یا بینایی سنج ضرورت دارد. همچنین لازم است كاربرگ شماره 3 به مهر و امضای چشم پزشك یا بینایی سنج برسد.

در مورد سمعك وجود یرگه سنجش شنوایی با تاریخ سال 96و مهر و امضای شنوایی شناس ضرورت دارد. همچنین لازم است كاریرگ شماره 3 به مهر و امضای پزشك متخصص گوش حلق بینی یا شنوایی شناس برسد.

در تمام موارد خرید وسایل وجود اصل فاكتور با تاریخ سال 96 و مهر و امضای فروشنده ضرورت دارد. كپی فاكتور هبچ گونه ارزشی ندارد.

در مورد دست و پای مصنوعی لازم است برگه تصویر دانش آموز همراه با اندام مصنوعی با دوربین گرفته شود وضمیمه سایر مدارك شود.

لازم است كلیه وسایل از مراكز مجاز خریداری شود. برخی مراكز فروش سمعك و عینك و وسایل ارتوپدی فنی غیر مجاز هستند. صورتحساب باید خوانا و معتبر باشد.  

10-خدمات پاركلینیك (انواع عكسها و آزمایشها و نوارها و تستها و گچ گیری و رادیوتراپی و اكو و آندوسكوپی ها )

الف-دستور پزشك متخصص( مبنی بر عكس یا آزمایش یا ....) با مهر و امضای پزشك به تاریخ سال 96

ب-اصل صورتحساب پرداختی (با مهر و امضای آزمایشگاه یا موسسه رادیولوژی یا ....) به تاریخ سال 96

ج- تصویر جواب عكس و آزمایش با درج نام دانش آموز به تاریخ سال96. برای آزمایش ها تصویر تمام صفحات لازم است. برای نوار مغز تصویر صفحه اول نوار شامل نام دانش آموز و تاریخ كافی است.

11-جراحی كاشت حلزون شنوایی:

این بند فقط مخصوص دانش آموزانی است كه در كمسیون جراحی كاشت حلزون نامزد جراحی شده اند و در نوبت جراحی قرار داده شده باشند. مبلغ به حساب هیات امنای صرفه جویی ارزی واریز خواهد شد.

الف - اصل نامه هیات امنای صرفه جویی ارزی ب- كد شناسه

12- تعویض و تعمیر پروتز كاشت حلزون شنوایی

الف- تكمیل كاربرگ شماره 3 صفحه 12 با مهر و امضای پزشك یا شنوایی شناس مركز كاشت حلزون  و مهر و امضای مركز كاشت حلزون به تاریخ سال 96

ب- اصل فاكتور رسمی مركز كاشت حلزون با مهر و امضا و تاریخ سال 96

 13-خدمات دندانپزشكی تحت بیهوشی

الف-اصل فاكتور رسمی مركز دندانپزشكی دولتی دانشگاهی با مهر و امضای مركز و مهر و امضای دندانپزشك به تاریخ سال 96

ب- شرح گزارش دندانپزشك با قید جمله«جراحی دندانپزشكی تحت بیهوشی انجام گرفته است » با مهر و امضای دندانپزشك به تاربخ سال 96

ج- گرافی دندان مبتلا قبل و بعد از درمان

 گام سوم-ارسال دستی مدارك  به اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان پس از تایید مدارک سامانه ای

14-پس از آنکه مدارک از طریق سامانه  ارسال شد ، فهرست پرونده های تایید شده توسط اداره به مدارس اعلام می شود. در این زمانلازم است مدیر مدرسه برای هر دانش آموز متقاضی ،علاوه بر ارسال الكترونیكی ،مدارك زیر را به صورت دستی هم به اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان ارسال   نماید. بهتر است مدارك به هم منگنه نشود و مدارك هر دانش آموز داخل یك كاور پلاستیكی قرار داده شود.

 الف- اصل صورتحساب ها. لازم به ذكر است در مواردی در اثر مرور زمان برخی فاكتورها كم رنگ یا پاك می شوند. در این موارد لازم است تصویر پر رنگ فاكتور به همراه اصل فاكتور ارسال شود.

 در موارد دیگر اصل فاكتور را شركت بیمه تكمیلی گرفته است. در این موارد لازم است تصویر فاكتور به همراه نامه معتبر از شركت بیمه ارسال شود. نامه بیمه بایدطبق بند 5  باشد.

ب- اصل كاربرگ شماره 3 صفح 12 تكمیل شده

ج- اصل نسخه دارویی (صفحه دوم یا سوم دفترچه بیمه یا نسخه آزاد در سربرگ پزشك یا درمانگاه)

 

نحوه ارسال مدارک دستی : پس از تایید مدارک سامانه ای اداره نام دانش آموز را به مدیر مدرسه اعلام می کند و مدیر مدرسه در روزهای دوشنبه مدارک را فقط و فقط به کارشناس جسمی حرکتی یا مسوول دبیرخانه تحویل می دهد و رسید تعداد صفحات تحویل داده شده را دریافت می کند. به غیر از کارشناس جسمی یا مسوول دبیرخانه ، هیچ فرد دیگری مدارک را تحویل نخواهد گرفت.

تنها مرجع پاسخگویی در خصوص خدمات حمایتی کارشناس جسمی حرکتی می باشد و بهترین راه برقراری تماس ارسال پیام می باشد. توصیه می شود برای صرفه جویی در وقت حتما سوالات خود را با پیام ارسال فرمایید. سوالات شما در اسرع وقت پاسخ داده می شود و پاسخ بطور شخصی و  در وب سایت اداره قرار داده می شود. در صورت عدم امکان ارسال پیام ، فقط روزهای دوشنبه و پنج شنبه و فقط با شماره تلفن 32208181 تماس حاصل فرمایید و از تماس با سایر شماره تلفن های اداره  و تلفن های همراه  (در خصوص خدمات حمایتی) خودداری فرمایید.

 

 

 

راهنمای,دستورالعمل,استثنایی,...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : جمعه 10 آذر 1396 ساعت: 17:00

close
تبلیغات در اینترنت